BENVIDOS.

CANGAS DECIDE afronta as súas segundas eleccións municipais co firme propósito de transformar en profundidade a Administración Local de Cangas do Morrazo, dacordo con tres obxectivos esenciais:

1.- Lograr unha Administración Local autónoma e moderna, eficaz e dotada de medios suficientes para afrontar vellos e novos retos derivados dunha sociedade en constante evolución.

2.- Instaurar un novo modelo de organización e funcionamento do gobernolocal, que sexa o primeiro e principal motor do proceso de rexeneración democrática que a  sociedade española demanda.

3.- Ofrecer o veciño unha atención e servizos de calidade, adecuados as diversas realidades territoriais e demográficas da nosa vila, e eliminar os obstáculos que de calquera xeito impidan ou dificulten a efectiva participación de todoloscidadánsna toma de decisións que configuren o entorno máis cercano.

Cremos que é necesaria a instauración de ferramentas que permitan a participación do veciño, individualmente ou mediante colectivos veciñais.

CANGAS DECIDE , pretende materializar o seu firme compromiso de arranxar os dous principais obstáculos que, tradicionalmente e mais ala do voto cada catro anos, alonxan o veciño dos procesos de toma de decisions:

 • A falta de información, apostando pola máxima transparencia naxestión da axenda política, mediante unha constante información ócidadán,  a través dos medios que ofrecen as novas tecnoloxias (uso de internet para a publicación de edictos, anuncios municipais, información sobre o estado da tramitación de normas, publicidade de concursos e adxudicacions…), sen esquecer a difusión de información local nos ámbitos de actuación da sociedade (sedes de asociaciónsveciñais, centro de maiores, colexios, lugares de ocio, etc).

 

 • A ausencia de cauces reais e efectivos para fomentar a participación:
 • As reformas normativas necesarias para fomentar a participación individual e asociación nos Plenos, mais ala da súa mera asistencia formal.
 • Elaborar convenios de colaboración con asociacións e empresas para a realización de actividades de interese municipal.
 • Unha adecuada información, sobre todo a nenos e xóvenes, co fin de que coñezan o funcionamento do goberno e a Administracion municipal, así como os seusdereitos e deberes como veciños.
 • O uso das novas tecnoloxías para desenrolar e facilitar o acceso a cidadanía de ferramentas de supervisión e control da politica municipal (control do gasto, grado de execución do orzamento, etc.)
 • O uso de enquisas e outros medios que permitan recibir información da sociedade, eaproveitalas para mellorar a xestión das diversas áreas de competencias municipais.

COMPROMISOS

1.PACTO DE GOBERNO.

Non chegaremos a ningún acordo previo con ningunha forza política para conseguir a  alcaldía, nin votaremos o candidato de ningún partido político a hora de elixir Alcalde.

Votaremos a favor de acordos que sexan necesarios para os veciños de Cangas, independentemente do partido político que os  propoña.

 

2.PARTICIPACIÓN CIDADÁ

Queremos partidos políticos transparentes, democráticos e abertos á sociedade, en definitiva, unha rexeneración democrática.

Contacto periódico cos vecinos, tanto  individualmente coma  a  través das asociacións e colectivos diversos que temos en cada unha das nosas parroquias.

Os veciños podrán participar no turno de rogos e preguntas nos Plenos Municipais. Tanto o alcalde/esa, como concelleiros/as , sexan do goberno ou oposición, estarán obrigados a contestar verbalmente en ese ou no seguinte Pleno.

Someteremos a consulta previa dos veciños e axentes sociais todo proxecto municipal significativo, estando acompañado dun estudio de viabilidade e plan de comunicación.

Asambleas mensuais, previas o Pleno, onde os concelleiros responsables informarán dos puntos que se teñan que debater no Pleno.

Informacións periódicas nas parroquias dos temas relativos a cada unha delas, antes de levalas o Pleno.

 

3.TURISMO E MEDIO AMBIENTE

Temos a fortuna de vivir nun entorno privilexiado, que hai que protexer, mantendolimpo e respetando a sua biodiversidade, o que nos permitirá  dar a coñecer Cangas como un punto eco-turístico de primeiro nivel, sendo un turismo mais accesible, poñendo en valor os recursos naturais que temos, desestacionalizando a demanda,  e poñendo as tecnoloxías o servizo do turista.

 

4.PLAN XERAL DE ORDEACION MUNICIPAL

A aprobación dun Plan Xeral é necesario para o desenrolo a medio prazo da nosa Vila.

Levamos paralizados dez anos, Cangas medra  e convertese nunha gran VILA. Cremos que éste é un documento imprescindible,  Cangas non pode estar mais tempo sen a súa aprobación. Debemos contar con todalas forzas politicas, con Arquitectos e Aparelladores do noso Concello.

 

5.ECONOMIA

Cara a promover un desenvolvemento económico sostible, debemos actuar simultáneamente en duas frontes: longo prazo e curto prazo.

As actuacións a longo prazo (programa estratéxico) estarán destinadas a contribuír a creación dunhas condicións socioeconómicas e materiais favorables a actividade emprendedora.  Mentres que as actuacións a curto prazo (programa operativo) están  pensadas para dar resultados  tanxibles o longo dunha lexislatura. Estarán destinadas a potenciar os puntos fortes  actualmente existentes na economía de Cangas.

 

6.XUVENTUDE

Sentímonos  comprometidos en velar polo futuro do noso  pobo, os xóvenes, dándolles alternativas de ocio e expresión das suas inquedanzas, facéndolles sentir parte  importante da cidadanía de Cangas.

Acondicionamento de espazos municipais as tardes dos vernes e sábados.

 

7.INFRAESTRUCTURAS

Establecer un equilibrio, en manter en bo estado as riquezas e patrimonio do noso pobo, e a posta en marcha de novas infraestruturas .Protexer e conservar todolos espazos verdes do Concello. Mantemento dos centros escolares do Concello a través dunha partida orzamentaria para iso, adicando unha brigada única para esa labor.

 

8.PLAN DE MOVILIDADE

Elaboraremos un plan que recolla un conxunto de accións coordinadas para solucionar os atascos e os problemas de aparcamento. O Plan será o resultado dunha análise experta e urxente das posibles alternativas, incluindo a comunicación coas diferentes parroquias.

 

9.PEONALIZACION

O Casco Vello; elaboraráse un estudo pormenorizado para peatonalizalo, favorecendo o acceso a garaxes,  residentes e  servizos  de emerxencia. 

10.PLAN DE EMPREGO

A búsqueda de alternativas para crear sistemas de xeración de emprego e formación. Especial atención os emprendedores. Chegar a convenios con diferentes empresas e centros educativos.

Redución dos trámites para a creación de empresas.

Favorecer con mecanismos legais a posibilidad de que empresas locais poidan optar a obras públicas, primando sobre elas a contratación de traballadores do Concello.

11.PLAN EMERXENCIA SOCIAL

Tema especialmente sensible, é noso deber cubrir as necesidades básicas de todolos veciños que se atopen  nunha situación de desamparo.

12.PARROQUIAS

Dotar a todo o pobo, parroquia por parroquia, das carencias en alumeado público, estado de camiños e viais , aceras acondicionadas  para todos, facer acesible o espazo público a todos.

 

 13.CULTURA e DEPORTE

Elementos dinamizadores que constitue a idiosincrasia dun pobo, debemos regular as axudas e subvencións destinadas a potenciar as actividades de cada unha das asociacións da nosa Vila. E necesario elaborar un Plan de Usos eficaz e eficiente das instalacións publicas, regulando o seu  uso a todalas  Asociacións, tendo en conta o número de persoas  que os  utilizan, así como  o número de persoas que o disfrutan.

 

14.SEGURIDADE CIDADÁN

Adecuar a plantilla da Policia Local ás necesidades reais do Municipio, adicandoas exclusivamente a labores de seguridade, incrementado a sua presencia nas rúas.

 PROPOSTAS

1. CANGAS ES MAR.

Cangas necesita volver ver o mar de fronte, CANGAS DECIDE propón, desde a Praia de Rodeira  ata a estación marítima, tres quilómetros adicados ao lecer de todos os veciños de Cangas.

Este espazo estaría formado por:

 • Museo da Pesca e a súa arte na antiga Fábrica Arbones, restaurando o antigo peirao de pasaxes da punta de Rodeira
 • Paseo axardinado á beira da praia de Rodeira
 • Paseo marítimo Pepe Poeta
 • Espazo cultural en antigas naves de redes en Ojea
 • Espacio para concertos, sobre parking subterráneo de 1000
 • Parque infantil en xardíns do Sinal
 • Praza de abastos 4.0

2.Servicio Atención al Vecino (SAV)

Un servicio dirigido a todos los vecinos de Cangas y parroquias desde el que se pueda hacer una reclamación, seguimiento de la misma para solucionar las demandas vecinales en relación a:

 • Servicios municipales
 • Limpieza
 • Obras menores (aceras deterioradas, baches, roturas, )
 • Y cualquier otro tipo de demanda vecinal que afecte a la vida de los vecinos y tenga responsabilidades el Concello u Organismos Competentes

Se trata de poner al Concello al servicio de los vecinos, dando soluciones con compromisos de ejecución (siempre que sea posible, en función de la gravedad y de los organismos con competencias en el asunto) pero, de cualquier forma, buscar solución en el menor tiempo posible.

3.PLAN DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE PÚBLICO. 

 • Establecimiento de zonas azul, con con- trol de tiempo limitado en el centro, con tiempo máximo de aparcamiento de dos horas. La gestión y el control se realizará desde una concesionaria o empresa dependiente del Concello de Cangas.
 • Regulación de aparcamiento en las zonas de playas (Viñó, Areabrava, Barra, Nerga,…) llegando a acuerdos con propietarios de parcelas para la puesta en marcha de aparcamientos provisionales.
 • Servicio de Transporte Publico Parroquias

Con diseño circular de alta frecuencia, para comunicar los barrios y parroquias con el centro del municipio.

Eliminación de tránsito de vehículos.

4.Brigada Autónoma de Limpieza.(BAL)

Expomos a xestión municipal da limpeza a través dunha concesionaria, establecendo nas bases de licitación prioridade para a contratación do persoal de limpeza para aquelas persoas veciñas do Concello de Cangas con menos recursos.

Crearanse tantas brigadas como parroquias no concello que serán as responsables do mantemento e limpeza viaria de cada zona. Utilizaranse as brigadas tamén para a orde e a limpeza despois de calquera evento que se celebre en todo o Concello (festas, feiras, eventos deportivos, procesións, cabalgatas, etc.)

En función da época do ano e das zonas, as brigadas poderíanse dimensionar para seguir mantendo un servizo de calidade.

5.REVITALIZAMOS EL DEPORTE EN CANGAS.

A nosa proposta a nivel deportivo vai dirixida a satisfacer tres aspectos que nos parecen fundamentais para un concello con moita tradición deportiva e cun gran número de clubs, asociacións e practicantes:

 1. A revisión e a realización de obras de mantemento nunhas instalacións e espazos deportivos que necesitan un coidado continuo. Así como a creación de novos espazos para satisfacer unha demanda en crecemento.
 1. Establecer un espazo de comunicación e de colaboración cos diferentes sectores deportivos de Cangas. Ser o elemento unificador e facilitador de todas as súas
 1. Realización dun programa anual deportivo que englobe as actividades que organizan os clubs e entidades de Cangas, e completar a oferta deportiva con actividades organizadas polo propio

6. PLAN DE OCIO XOVEN

Basado en la puesta en marcha de espacios para emprendedores y espacios de ocio como alternativas al botellón, pubs o discotecas. Se realizará la apertura de dos nuevos locales sociales para jóvenes (Antigua casa de la bola y actual Casa de la Juventud). Destinados al ocio y cultura juveniles que incluirán:

 • Zonas de descanso y esparcimiento.
 • Espacios lúdicos y recreativos.
 • Zona informática.
 • Biblioteca Enfocada en los gustos adolescentes, así como, en el género del cómic.
 • Un espacio dedicado al coworking para el desarrollo de pequeños
 • Cafetería.

Mayor aprovechamiento de las bibliotecas municipales y el auditorio. En los que también se impartirán multitud de cursos, charlas y coloquios. También se fomentará el visionado de películas con un club de cine dedicado para ello.

Se abrirán las bibliotecas los sábados en función de la época escolar.

7.PLAN SOCIAL MUNICIPAL 

 • Campañas municipais, charlas e grupos de apoio contra a violencia de xénero, acoso escolar, ciberacoso, homofobia, xenofobia, drogodependencia e a ludopatía xuvenil (un dos novos problemas sociais).
 • Apoio e contacto directo cos centros escolares e institutos para reducir os niveis de fracaso e acoso escolar; así como tamén apoio e contacto directo con grupos e asociacións de axuda social como o centro de benestar social, o comedor social, etc.
 • Promoción e organización de eventos socioculturais que sirvan para o financiamento de organizacións e/ou asociacións sen ánimo de lucro como Adicam, oficina de voluntariado de cangas, Agaela, protectoras de animais, etc.
 • Plans de axuda para familias con escasos recursos.
 • Campaña de formación laboral e procura de emprego.

8.CANGAS CULTURA

Cambio da xestión cultural, a través dun organismo autónomo, que facilite a súa organización, independente do Concello, xestionado por  un  Consello  Municipal  de  Cultura (ou outro mecanismo operativo), onde participen e sexan informadas todas as asociacións.

Posta en valor do baile e música tradicionais, con apoio directo a grupos musicais e de dan- za de Cangas, poñéndoa en valor a través dunha escola municipal de Danza tradicional.

9.COMERCIO 4.0

Mercado Municipal, reforma interior, un proyecto de obras en el que se reflejará la actuación municipal que se pretende llevar a cabo en el edificio, en donde el acristalamien- to en la cara vista al mar sea la diferencia, con el objetivo de crear un futuro espacio “más moderno e innovador, donde poner en valor el centro histórico y su oferta más tradicional en cuanto al comercio y la gastronomía local”.

El relanzamiento del mercado, buscando crear un espacio diferente, innovador y atractivo como ya existe en otras ciudades cercanas y donde además de poder comprar productos en comercios locales también se puede disfrutar de la gastronomía en bares y puestos al estilo de las plazas. Prestando atención a reciclaje de residuos y aprovechamiento de producto perecedero.

Realización de un proyecto integral como objetivo el desarrollo turístico sostenible  del municipio. Existen desequilibrios entre los recursos turísticos históricos patrimoniales, culturales y gastronómicos.

Aumentar las oportunidades de empleo, emprendimiento en el comercio local. Mediante apoyos a nuevos proyectos innovadores, jóvenes y personas en exclusión social.

Crear centros comunes para empresas para crear sinergias entre ellas y favorezcan y repercutan en la ciudadanía.

Rebajar el I.B.I a las empresas para fomentar la competitividad de las mismas.

10. PLAN ORDENACIÓN MUNICIPAL (PXOM)

O PXOM leva paralizado anos por deixamento político polo uso do mesmo como arma arroxadiza, por iso proponse un impulso para a súa aprobación, consistente en:

 • Retirar o PXOM do debate político.
 • Proposta e compromiso para a desvinculación dos grupos políticos da súa elaboración, deixando traballar exclusivamente aos técnicos e aos funcionarios dos
 • Unha vez preparado polos técnicos, e cos informes favorables de todas as partes (Xunta, Secretaría e Intervención do Concello,…), compromiso de aprobación de todos os grupos políticos

MASSÓ:

Aposta por un desenvolvemento que satisfaga as necesidades presentes e futuras de Can- gas e a súa contorna priorizando a sustentabilidade das actuacións (económicas, sociais e medio-ambientais):

 • Creación de espazos
 • Creación infraestruturas
 • Recuperación do mediambiente (lagoas e praias).
 • Creación de zonas comerciais e hostalería.

Priorizando os espazos para o comercio e hostalería de Cangas.

 • Conservación de histórica de edificios e de impacto
 • Paseo Marítimo enlazado con Cangas (Carril bici e peatonais).
 • Reservar espazo para futuro “Centro Maiores”
 • Espazo hoteleiro.
 • Centro de Talasoterapia.
 • Sustentabilidade ambiental: todas as edificacións na contorna da actuación deberán presentar o seu plan e instalación de enerxías renovables.
 • Crecemento económico da zona sen prexudicar aos recursos

11. PLAN ECONÓMICO

Es necesario que los gobiernos sean responsables y no gasten más de lo que ingresan. CANGAS DECIDE apuesta por hacer unos presupuestos que sean transparentes, participativos y acorde a la situación económica de la administración local de Cangas.

Que no generen deudas y que existe un correcto pago a empresas y proveedores.

Es necesaria la aprobación de un PXOM para desarrollar suelo industrial en que se se asienten nuevas empresas.

Apoyo a los emprendedores y PYMES mediante ayudas locales y generando espacios de coworking.

Apoyo a los sectores estratégicos de nuestro municipio, pesca, comercio, hostelería, para que sean el motor de Cangas.

12.PLAN TURÍSTICO DE CANGAS

Apostamos con firmeza por el turismo local, presentando un proyecto que abarca todos los sectores existentes en nuestro municipio con los siguientes objetivos:

 • Desestacionalizar el turismo vacacional. Logrando así una mayor afluencia de turismo a lo largo del año, con el consiguiente aumento en beneficios socieconómicos en toda la comarca. Aumentando el numero de puestos de trabajo así como la calidad de estos.
 • Reducir la masificación de visitantes durante los periodos vacacionales; aumentando los puntos de interés turístico. Aumentando así la mayor fluidez tanto de tráfico de vehículos como de tránsito peatonal.
 • Ofrecen un mayor número de actividades y recordar eventos olvidados o que no tienen la representación necesaria como la invasión pirata, la fiesta de la navaja y percebe, car naval de verano,etc.

13. PLAN PRIMEIROS 100 DÍAS

Nos primeiros 100 días de mandato comprometémonos a poñer en marcha:

 1. Limpeza e acondicionamento dos parques infantís
 2. Ampliación e mellora carril-bici
 3. Mellora do carreiro Areamilla- Limens
 4. Apertura de biblioteca sábados Sábados tarde
 5. Regulación de aparcadoiros en Cabo Home
 6. Carné Familia numerosa, con bonificacións en taxas Municipais, asi como, en actividades (culturais, deportivas, escola música, .etc)
 7. Accesos a praias en mal estado.
 8. Contedores de lixo deteriorados,sucios.
 9. Limpeza e arranxo fontes e lavadoiros.