Privacidade e Lei Cookies.

Aviso legal e Política de privacidade de Cangasdecide.com
En cumprimento co deber de información recollido en artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico, a continuación Cangas Decide declárase como unha web xestionada por Mª Carmen Fernández González, con DNI 36.175.752-H (en diante, «o proveedor») con domicilio na C / Devesa nº24-nº24-Coiro, Cangas en Pontevedra 36940.
Responsabilidade.
Calquera persoa que acceda a este sitio web asume o papel de usuario, comprometéndose á observancia e cumprimento das disposicións do presente documento, e calquera outro foro que puidese corresponderlles.
O proveedor exímese de calquera responsabilidade derivada da información publicada neste sitio web e pola falta de dispoñibilidade (cae) sitio que tamén fixo paradas regulares para o mantemento técnico. Ademais, o proveedor resérvase o dereito de cambiar calquera información que puidese aparecer no sitio web, sen previo aviso e de informar os usuarios as devanditas obrigas, entendéndose como suficiente coa publicación no sitio web do proveedor.

 

 

Uso de Cookies.
O sitio web do prestador pode utilizar cookies (pequenos arquivos de texto que o servidor envía ao ordenador para acceder á páxina). Esta é unha técnica que se utiliza comunmente en Internet para levar a cabo determinadas funcións que son consideradas imprescindibles para o funcionamento correcto e visualización da páxina. As cookies utilizadas no sitio web son, en todo caso, carácter temporal coa única finalidade de facer máis eficiente a transmisión ulterior e desaparecen ao rematar a sesión do usuario. En ningún caso se utilizarán as cookies para recoller información persoal.
Dende a web do cliente pode ser redirixido a sitios de contido de terceiros que web.Dado que o prestamista non pode controlar sempre os contidos publicados polos terceiros nos seus sitios web, este non asume responsabilidade ningunha polos devanditos contidos. En calquera caso, o prestamista comprométese a eliminar inmediatamente calquera contido que puidese contravir a lexislación nacional ou internacional, a moral ou a orde pública, procedendo á retirada inmediata da redirección á páxina web, notificar ás autoridades competentes o contido en cuestión.

A protección de datos.
O proveedor cumpre coa normativa española de protección de datos persoais e garante o pleno cumprimento das obrigas previstas na Lei 15/1999, do 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD), o Real Decreto 1720/2007, do 21 de decembro, que aproba o Regulamento de desenvolvemento da Lei e demais normativa vixente en cada momento pasaron, e a súa finalidade é garantir o uso e manexo correcto dos datos persoais do usuario.
Política anti-Spam.
O proveedor declara completamente contra o envío de comunicacións comerciais non solicitadas e calquera conduta ou manifestación coñecida como «spam» tamén estados comprometidos coa loita contra as devanditas prácticas desleais.
Polo tanto, as garantías prestamista para que baixo ningunha circunstancia os datos persoais recollidos no sitio web poden transferir, compartir, transferir, ou vendidos a terceiros.
Polas mesmas razóns, o proceso de rexistro non debe ser utilizado para introducir as direccións de correo electrónico de persoas alleas sen o consentimento expreso das persoas afectadas.www.cangasdecide.com implementar como unha contramedida a esta práctica unha lista de correo de tipo doubleopt-in que necesita a confirmación explícita do titular da conta de correo electrónico indicada como dirección de subscrición antes de recibir comunicacións por correo electrónico.
No caso de que un usuario segue recibindo comunicacións deste sitio web sen estar rexistrado, ou sen dar o seu consentimento expreso ao devandito rexistro, pode darse de baixa dos enlaces que aparecen na propia comunicación.
Ademais, o usuario pode poñerse en contacto connosco a través do formulario de contacto mantense no sitio web, tanto para comunicar o sucedido a solicitar a eliminación inmediata dos seus datos do noso sistema.

Datos Aloxamento
Por razóns de calidade técnica e de servizo,www.cangasdecide.com está aloxado nos servidores da empresa OVH (Política de Privacidade).
Google Analytics
Google Analytics é un servizo de análise dos datos estatísticos proporcionados pola empresa Google (Política de Privacidade).Cangas Decide usar este servizo para realizar un seguimento das estatísticas de uso destes.
Google Analytics utiliza cookies para axudar ao website a analizar os datos estatísticos sobre o uso desta (número de visitas, páxinas máis vistas, etc.). A información que xera a cookie (incluíndo a súa dirección IP) será transmitida directamente e arquivada por Google nos servidores de Estados Unidos.
Google usará esta información por conta nosa co fin de xerar información estatística sobre o uso de Cangas Decide, Google non asociará a súa dirección IP con ningún outro dato do que dispoña Google. Google poderá transmitir a devandita información a terceiros cando así llo requira a lexislación, ou cando ditos terceiros procesen a información por conta de Google.
Vostede pode rexeitar o tratamento dos datos ou a información rexeitando o uso de cookies, mediante a selección da configuración apropiada do seu navegador, non obstante, para iso, limitar a funcionalidade completa de Cangas Decide. Ao utilizar este sitio web, vostede consente o tratamento de información por Google na forma e para os fins descritos anteriormente.

 

Os dereitos de usuario.
De conformidade co disposto no artigo 5 da LOPD, infórmase o usuario de que o único propósito do rexistro de base de datos é o envío de información sobre os avances en relación co sitio web Cangas Decide . Só os titulares poidan acceder aos seus datos, e en ningún caso estes datos serán transferidos, compartiron, transferidos ou vendidos a terceiros.
De acordo coa LOPD, o usuario poderá en todo momento exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición ao prestamista.
Para facilitar o exercicio destes dereitos proporciónase en todo enlace de comunicacións para cancelar a subscrición solicitude dará lugar á eliminación inmediata dos datos persoais do usuario de base de datos.

 

Propiedade intelectual e uso dos contidos

O sitio web de Cangas Decide , incluíndo, por exemplo, pero non limitativo a súa programación, edición, compilación e demais elementos necesarios para o seu funcionamento, os deseños, logotipos, texto e / ou gráficos son propiedade do prestador ou se vostede ten unha licenza ou autorización expresa polos autores.
Cangas Decide proporciona ao usuario unha licenza Creative Commons Reconocimiento-No comercial-Compartir baixo esta 3.0 cuxos termos exactos se poden encontrar neste enlace.
Calquera non autorizado previamente polo uso do prestador será considerado un incumprimento grave dos dereitos de propiedade intelectual do autor.
Os deseños, logotipos, texto e / ou gráficos alleos ao prestador e que puidesen aparecer no sitio web pertencen aos seus respectivos propietarios, eles mesmos responsables de calquera controversia que puidese xurdir en relación con esta. En todo caso, o prestador conta coa autorización expresa e previa deles.
Para facer comentarios sobre os posibles incumprimentos dos dereitos de propiedade intelectual, así como calquera dos contidos do sitio web, pode facelo a través do formulario de contacto mantense no sitio web.
Lei aplicable e xurisdición
Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas con este sitio web ou das actividades que se desenvolven nel, será de aplicación a lexislación española á que se someten as partes.
Para a resolución de todas as controversias ou cuestións relacionadas con este sitio web ou das actividades que se desenvolven nel, será de aplicación a lexislación española á que se someten as partes.
© 2015 Cangas Decide. Reservados todos os dereitos. Termos Legais.

Leave a comment