Mes: julio 2015

CONVOCATORIA DE PLENO

CONVOCATORIA DE PLENO

cangas decide

Este venres 31 de Xullo do 2015 ás 20.00 horas, no Salón de Plenos do Concello de Cangas realizaráse o Pleno onde se debatirán 20 puntos, entre eles están estes temas máis importantes a debatir:

  • Moción sobre a construcción do centro de saúde Aldán-Hio.
  • Dictame sobre a revogación da delegación da xestión directa do imposto sobre bens inmobles, no período voluntario de pago, realizada a favor da Deputación Provincial de Pontevedra.
  • Dictame sobre a modificación da ordenanza fiscal nº19 reguladora das taxas por impartición de ensinanzas no conservatorio profesional de música do Concello de Cangas.
  • Dictame da aprobación inicial do regulamento interno do Servizo de Piscina Cuberta Municipal.
  • Dictame da solicitude dos terreos e edificios ubicados na antiga concesión de Masso.
  • Dictame sobre a desafectación e recuperación dos terreos na zona dos Xardíns do Señal-Ojea.
  • Dictame sobre os problemas dos servizos de correos nas parroquias de Hó e Aldán.
  • Dictame da sinalización dos accesos dos servizos de urxencias das praias do termo municipal.